Medezeggenschap

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Bij ons bestaat deze raad uit vier ouders en vier leerkrachten die worden gekozen door de eigen geledingen. De MR heeft inspraak bij belangrijke beslissingen op school. In sommige gevallen heeft de raad adviesrecht, in andere gevallen instemmingsrecht. 

GMR
Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over ‘bovenschoolse’ zaken die binnen onze stichting spelen. Alle onderwerpen die op stichtingsniveau van belang zijn, komen in de GMR aan bod. De GMR komt tot stand door verkiezingen. Ouders en leerkrachten kunnen lid zijn van de GMR. 

Meer informatie over de MR? Zie schoolgids of mail naar mr.wildschut@tangent.nl